top of page

home/algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

artikel 1 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor bonjour public, de handelsnaam van de eenmanszaak Patrice Van Laethem, als onderneming ingeschreven onder het nummer 0685.881.258. Ze hebben voorrang op  de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeenkomen. In dat geval ondertekenen de twee partijen een schriftelijke bevestiging.

 

artikel 2 - opdrachtgever

Bonjour public beschouwt als zijn opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als opdrachtgever wordt vermeld in de offerte, onder vermelding van zijn naam, adres en ondernemingsnummer.

 

artikel 3 – offerte

Bonjour public stelt een nauwkeurige prijsofferte op op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn inclusief btw. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. 

 

Bonjour public krijgt voor het realiseren van de opdracht alle nodige informatie. Op grond daarvan maakt hij zijn prijsofferte op en bepaalt hij de leveringstermijnen. Indien blijkt dat de informatie niet volledig was of indien de opdrachtgever de opdracht tijdens de uitvoering ervan wijzigt, kunnen prijsofferte en leveringstermijnen worden herzien.

 

De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk. Mondelinge opdrachten dienen steeds schriftelijk te worden bevestigd.

 

artikel 4 - voorschotten

Voor uitgebreide of langdurige opdrachten vraagt Bonjour public de opdrachtgever een voorschot te betalen van 50% van het totaalbedrag van de offerte. Voor vertalingen geldt sowieso een voorschot van 50%. Bonjour public start pas met de uitvoering van de opdracht na ontvangst van dit voorschot.
 

artikel 5 - wijziging van de opdracht

Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt voor het verstrijken van de deadline, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer nieuwe tarieven en een nieuwe termijn af. Bonjour public behoudt zich dan ook het recht voor de opdracht alsnog niet uit te voeren. De opdrachtgever is in dat laatste geval gehouden het reeds uitgevoerde werk en de reeds gemaakte kosten te vergoeden. 

 

artikel 6 - kwaliteitsgarantie

Bonjour public stelt tijdens de duur van de opdracht zijn expertise ter beschikking van de opdrachtgever en garandeert hem een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in het vakgebied.

 

artikel 7 - vertrouwelijkheid

Alle gegevens over de opdracht, de opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Bonjour public kan in zijn publiciteit melding maken van de identiteit van zijn opdrachtgevers en zijn opdrachten, mits toestemming van de opdrachtgever.

 

artikel 8 - aansprakelijkheid

Bonjour public is niet aansprakelijk voor fouten in de teksten door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie of onjuiste en/of onvolledige bronteksten door de opdrachtgever. Bonjour public is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden die de opdrachtgever niet heeft opgemerkt voor de laatste correctieronde en/of door hem dan niet zijn gecommuniceerd.

 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van de teksten van Bonjour public. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als tekstschrijver en vertaler wel origineel en authentiek werk af te leveren.

 

artikel 9 - correcties en aanpassingen

De opdrachtgever controleert de geleverde teksten en diensten zorgvuldig op eventuele onjuistheden binnen een termijn van acht dagen, tenzij anders afgesproken. 

 

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van de teksten of vertalingen. Voor bijkomende correcties en herziening, die we als auteurscorrecties beschouwen, geldt het normale uurtarief. Als auteurscorrecties beschouwen we ook alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing.

 

artikel 10 - klachten over het eindproduct

Klachten over het eindproduct moeten gecommuniceerd worden binnen de acht dagen na oplevering. Eens die termijn verstreken, wordt de opdracht beschouwd als aanvaard en goedgekeurd. Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. 

 

artikel 11 - facturatie

De factuur volgt na of bij oplevering van de definitieve tekst of aanpassing/correctie. Als het verzoek tot aanpassing of correctie langer dan 8 dagen op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen of correcties zijn doorgevoerd.

Voor opdrachten die lopen over meer dan dertig dagen, kan Bonjour public een maandelijkse of driemaandelijkse factuur opmaken voor de geleverde prestaties. Levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan Bonjour public afzonderlijk factureren.

 

De betalingstermijn vermeld op de factuur bedraagt 15 dagen en geldt als uiterste betaaldag. De opdrachtgever kan de factuur per aangetekend schrijven betwisten binnen een termijn van acht dagen na ontvangst. In geval van niet betaling op de uiterste betaaldag zijn zonder enige verdere ingebrekestelling 10% verwijlintresten verschuldigd, verhoogd met 10% van het totale factuurbedrag ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van 50 euro. 

 

artikel 12 - verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Bonjour public de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever de opdracht volledig annuleert tijdens de uitvoering ervan, kan Bonjour public het volledige bedrag als voorzien in de offerte in rekening brengen, onverminderd het recht alle overige kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert na aanvaarding door Bonjour public maar voorafgaand aan de start van zijn uitvoering, kan Bonjour public een bedrag in rekening brengen ten belope van 25% van het bedrag van de offerte.

 

artikel 13 - overdracht van intellectuele rechten

De geleverde teksten blijven eigendom van Bonjour public tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op de teksten over. De opdrachtgever is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet bij hergebruik door derden, in hetzelfde medium of in andere media.

 

artikel 14 - bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei e-mail als bewijsmiddel.

 

artikel 15 - bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. In geval van betwistingen of geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent, of een rechtbank naar keuze van de opdrachtnemer, bevoegd.

bottom of page